#TEAMMGW

POZNAJ NASZYCH TRENERÓW

how to build a site for free

Człowiek orkiestra i niepoprawny marzyciel.
Od urodzenia związany ze sportem. Były zawodnik piłki ręcznej oraz siłowania na rękę, w których to dyscyplinach odnosił liczne sukcesy na arenie krajowej oraz międzynarodowej.
Mi­łość do Cros­sFi­tu od­na­lazł w 2011 ro­ku, a już rok później ja­ko je­den z pierw­szych w Pol­sce uzy­skał dy­plom Cros­sFit Tra­iner Le­vel 1. Pod­czas kur­su w Stanach Zjednoczonych szko­lił się pod okiem takich le­gen­d Cros­sFi­tu jak Ch­ri­s Spe­al­le­r, Matt Chan oraz Ne­al Mad­dox.
Jest również In­struk­to­rem ket­tle­bells, w której to dziedzinie swoje umiejętności szli­fo­wał pod okiem wie­lo­krot­ne­go mi­strza świa­ta świata – Iva­na De­ni­so­va.
Obecnie czołowy polski sprinter w kategorii Masters marzący o spełnieniu swojego największego sportowego marzenia jakim jest udział w Igrzyskach Olimpijskich.
W tre­nin­gu kła­dzie ogrom­ny na­cisk na tech­ni­kę, mobilność oraz aspekt mentalny. Nieu­stan­nie roz­wi­ja swo­je umie­jęt­no­ści oraz po­sze­rza wie­dzę, któ­rą skrzęt­nie wdra­ża pod­czas prowadzonych przez siebie tre­nin­gów. Oprócz wiel­kiej pa­sji do spor­tu jest tak­że mi­ło­śni­kiem na­uki oraz fi­lo­zo­fii. Wia­ra, dys­cy­pli­na i kon­se­kwen­cja to je­go pro­sty prze­pis na ma­rze­nia. 

Tomasz Sypniewski

Owner i Head Coach CrossFit MGW

Rocznik 1990 , prywatnie mąż Marty i ojciec cudownej Julci, wielki fan angielskiej piłki nożnej,amator dobrego jedzenia (ćwiczy po to by móc więcej jeść) oraz wielki pasjonat sportu każdego rodzaju. Okazjonalnie zawodnik CF

Zawodowo Trener CrossFit oraz Trener Personalny z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć grupowych oraz indywidualnych.

CrossFit Level 2 Trainer (CF-L2)
CF Aerobic Capacity
CF Gymnastics
CF Kettlebell
CF Kids Trainer
CF Weightlifting
Instruktor Podnoszenia Ciężarów PZPC
Uczestnik wielu szkoleń oraz seminariów z zakresu programowania/szeroko pojętego treningu/żywienia oraz suplementacji/ prewencji urazów 

Michał Puchalski

Head Coach Wod Programinng

Z wykształcenia mgr inż. Systemy i Urządzenia Transportu Bliskiego Politechnika Krakowska. Zaczynał swoją przygodę z trenowaniem od 2014 od CrossFit. Przez ten czas Piotr szkolił się i rozwijał swoją wiedzę. W 2017 odnalazł pasję w maszynach Indoor Concept 2. Założyciel grupy Row&Ski – move well feel well dla pasjonatów sportu i maszyn Indoor Concept 2 (Ergometr, SkiERG - Trenażer Narciarski). Specjalizuje się w poprawie Wydolności i Wytrzymałości, a jego nadrzędnym celem jest zachowanie sprawności, aktywności na długie lata poprzez wprowadzenie w treningach maszyn marki Concept 2.

Wiedza i nabyte doświadczenie sprawiają, że jest dobrze przygotowanym trenerem, u którego na treningu będziesz przede wszystkim bezpieczny! Najważniejsze dla Piotra jest utrzymanie swoich podopiecznych w stałym zdrowiu. Bo nic nie jest ważniejsze od zdrowia.

Także od 2017 roku współpracuje jako Trener Personalny z siecią siłowni Zdrofit gdzie pracuje z klientami indywidualnymi i prowadzi zajęcia grupowe

Jego motto to: "Trenuj z myślą, że w wieku 65 lat też będziesz sprawny i będziesz mógł wciąż trenować”!

2019 SKI Series Online Competitor he graduated with 3-third place 

Piotr Trepka

Trener Personalny, CrossFit Level 1 Training (CF-L1), Indoor Rowing Coach, NCSC Strength & Conditioning Phase 1, Instruktor Olympic Weightlifting, Kettlebell Level1 

Dinozaur Crossfit'u, zaczynał w czasach kiedy po LVL1 jeździło się za granicę a nie na Mokotów. Pod pseudonimem Miejski Drwal stoi na straży racjonalnego podejścia do aktywności fizycznej i odżywiania publikując materiały w mediach społecznościowych. Miłośnik sportów walki, w szczególności MMA, jeszcze zanim Pudzian ubił Najmana. Podobno ma czarny pas w Instagramie ;) 

Piotr Szczurek

Magister wychowania fizycznego, trener personalny, instruktor TRX, gimnastyki oraz LA  

W zawodzie od 10 lat. Instruktor fitness, pole dance i stretching. Autorka programu treningowego Fire Workout - nagrodzonego i uznanego za jeden z najskuteczniejszych programów fitness w Polsce przez miesięcznik Glamour i Shape.
Mistrzyni Polski I Europy pole sport w kat. duety 2015.
Właścicielka firmy szkoleniowej Polskie Centrum Fitness oraz organizatorka wyjazdów szkoleniowych Pole Dance Camp Polska oraz innych sportowych obozów. 

Kasia Bigos

Trener fitness, stretching i pole dance, Właścicielka centrum szkoleniowego Polskie Centrum Fitness 

Od naj­młod­szych lat star­to­wa­ła w bie­gach szta­fe­to­wych. Ak­tyw­ność od za­wsze by­ła jej spo­so­bem na co­dzien­ność. Wie­rzy, że wy­si­łek fi­zycz­ny uczy wy­trwa­ło­ści w dą­że­niu do ce­lu i po­ma­ga w po­ko­ny­wa­niu wła­snych sła­bo­ści.

Ukoń­czy­ła fi­lo­lo­gię an­giel­ską na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, jed­nak to sport był i jest jej naj­więk­szą pa­sją. Jest cer­ty­fi­ko­wa­nym in­struk­to­rem TRX, Tre­ne­rem Cros­sFit Le­vel 1, przez kil­ka lat tre­no­wa­ła Ca­po­eira. Obec­nie eks­plo­ru­je na­tu­ral­ne for­my ru­chu w po­sta­ci sze­ro­ko po­ję­tych tech­nik lo­ko­mo­cyj­nych ja­ko for­my po­pra­wy mo­bil­no­ści, świa­do­mo­ści cia­ła oraz wzmac­nia­nia.

Pod­czas za­jęć sta­ra się, dzie­lić z uczest­ni­ka­mi po­zy­tyw­ną ener­gią, za­ra­żać ich pa­sją do spor­tu oraz uśmie­chem. Du­żo wy­ma­ga od sie­bie i in­nych. Pra­ca z ludź­mi da­ję jej ogrom­ną sa­tys­fak­cję i mo­ty­wu­je do dzia­ła­nia. 

Gosia Zalewska

Cer­ty­fi­ko­wa­ny in­struk­tor TRX, tre­ner Cros­sFit

Od naj­młod­szych lat zwią­za­na ze spor­tem. Ja­ko dzie­ciak za­ję­ta by­ła głów­nie te­ni­sem, pły­wa­niem oraz ju­do. Przez ko­lej­ne 17 lat zaj­mo­wa­ła ją jaz­da kon­na. W mię­dzy­cza­sie pró­bo­wa­ła róż­nych ak­tyw­no­ści ta­kich jak Ai­ki­do, po­le dan­ce i ta­niec. W Cros­sFi­cie za­ko­cha­ła się od pierw­sze­go wej­rze­nia – wi­dząc re­kla­mę Re­ebo­ka w TV, gdzie gru­pa lu­dzi prze­wa­la­ła opo­nę i ka­to­wa­ła się bur­pe­esa­mi. Pa­sję to te­go spor­tu roz­wi­jała na co­dzien­nych tre­nin­gach oraz uczest­ni­cząc w licz­nych za­wo­dach w Pol­sce jak i za gra­ni­cą. Ogrom­ną sa­tys­fak­cję spra­wia jej prze­ka­zy­wa­nie swo­jej wie­dzy i do­świad­cze­nia chęt­nym adep­tom Cros­sFi­to­wych oraz ciężarowych zma­gań. Dzięki CrossFitowi poznała swoją największą pasję, dwubój olimpijski. Jest nie tylko trenerem podnoszenia ciężarów, ale także zawodniczką startująca w kategorii Masters. Na swoim koncie ma v-ce Mistrzostwo Polski oraz start w Mistrzostwach Europy. Po­za ciągłym roz­wo­jem, ja­ko za­wod­niczka, ak­tyw­nie pra­cu­je tak­że nad swo­ją wie­dzą tre­ner­ską. 

Magda Kuczbajska

Trener CrossFit i podnoszenia ciężarów. Certyfikat CrossFit Gymnastics

Aktualna srebrna medalistka Mistrzostw Polski Podnoszenia Ciężarów w kat 49 i oraz złota medalistka Mistrzostw Polski w Podrzucie. Kasia od dzieciństwa związana jest ze sportem, zarówno na poziomie amatorskim jak i profesjonalnym.
Ukończone liczne szkolenia m.in.: Strength & Conditioning Education Center Lvl2 oraz Strong First, a także liczne kursy z zakresu dietetyki.
Mimo dużej frekwencji na jej zajęciach, jej priorytetem jest przede wszystkim nienaganna technika i indywidualne podejście do każdego z jej podopiecznych, bo jak mówi, tylko to prowadzi do rozwoju i osiągania lepszych wyników.
Jest pełną energii i uśmiechu, z pozoru drobną, postacią, która nie tylko wskażę Wam jak poprawić swój performance, ale także jak czerpać mnóstwo satysfakcji ze swojego rozwoju, zaś trening od tej pory okaże się dla Was czystą przyjemność.
Ostrzegamy – chodzą słuchy, że po treningach z Kasią pojawia się uzależnienie od Crossfit’u ;)

Kasia Wrzosek

Trener Crossfit LVL-1 oraz trener personalnym z wieloletnim stażem, a także współzałożycielem projektu „#sprawnoscinigdyzawiele”  

Uczestnik wielu szkoleń z zakresu sportu i dietetyki. Od początku istnienia klubu przeprowadził ponad 2500 godzin treningów indywidualnych i grupowych. Na swoich zajęciach przede wszystkim stawia nacisk na poprawne zrozumienie i wykonywanie ćwiczeń oraz edukację klubowiczów. Kieruje się przekonaniem, że jest to kluczowe dla długoterminowych efektów i zdrowia. 

Mirek Dembiński

Współzałożyciel CrossFit MGW. Level 2 CrossFit coach

Od dziecka związany ze sportem, zawsze kochał się ruszać. Na początku trenował judo, zapasy i piłkę nożną. W klasie maturalnej postanowił przerzucić się z piłki nożnej na CrossFit i już po roku wygrywał swoje pierwsze zawody w tej dyscyplinie. Do dziś startuje w wielu zawodach,kocha rywalizację, wyzwania i lubi się męczyć. Od 2015 jest Trenerem zajęć CrossFit jak i fitness, prowadzi treningi personalne oraz zajęcia dla dzieci, do których ma wielką pasją i wyjątkowe podejście. 

Mateusz Zajączkowski

CrossFit Level 1, certyfikowany trener Kettlebells, Instruktor Kulturystyki, trener przygotowania motorycznego

Dwadzieścia lat te­mu za­czy­nał od bok­su i mu­ay­-thai. Za­znał jak pew­nie wie­lu z Was, mo­no­ton­nej pra­cy za biur­kiem, ale też cięż­kiej fi­zycz­nej or­ki – ar­che­olo­gia w Eu­ro­pie? Cze­mu nie? Ca­ły czas ko­chał... sport. Nieu­stan­nie do­sko­na­li swo­je umie­jęt­no­ści, po­sia­da ty­tuł In­struk­to­ra Spor­tu ze spe­cjal­no­ścią kul­tu­ry­sty­ki (Pol­ski Zwią­zek Kul­tu­ry­sty­ki,Fit­ness i Trój­bo­ju Si­ło­we­go) oraz tre­ne­ra per­so­nal­ne­go z li­cen­cją IFBB. Zróż­ni­co­wa­ne kur­sy z mo­bi­li­ty i tre­nin­gu funk­cjo­nal­ne­go to świet­ne uzu­peł­nie­nie.
3 la­ta pra­cy na si­łow­ni w ro­li tre­ne­ra, utwier­dzi­ły go w prze­ko­na­niu, że od ży­cia trze­ba wy­ma­gać cze­goś wię­cej, niż ugi­na­nia rąk na mo­dli­tew­ni­ku
Ak­tu­al­nie na ma­xa ży­je Cro­sFi­tem. Od kilku lat pro­wa­dzi za­ję­cia, rok w rok, setki godzin i ludzi, jaw­nie i świa­do­mie przy­zna­jąc się do te­go, że lu­bi dać z sie­bie wszyst­ko a cza­sem na­wet o wie­le wię­cej
Ja­ki jest na tre­nin­gu? Ogień i wo­da! Mó­wi i słu­cha, mil­czy i krzyk­nie - zro­bi wszyst­ko, cze­go po­trze­bu­jesz, aby zmo­ty­wo­wać Cię do wal­ki... o sie­bie, wy­ma­rzo­ną syl­wet­kę, wy­trzy­ma­łość, si­łę i kon­dy­cję.
Jest ak­tyw­nym za­wod­ni­kiem Cros­sFit: „Wszyst­kie za­wo­dy trak­tu­ję ja­ko przy­go­dę. Utwier­dzam się w prze­ko­na­niu, że naj­lep­sze wy­ni­ki osią­ga się pod­czas ry­wa­li­za­cji – ad­re­na­li­na, krzy­czą­cy lu­dzie, in­ni za­wod­ni­cy, chęć po­ka­za­nia się z jak naj­lep­szej stro­ny, po­wo­du­ją, że na za­wo­dach ro­bisz Fran w po­ło­wę cza­su, któ­ry wy­krę­ci­łeś na tre­nin­gu”.

PS. Za­ch­wy­ca się wszel­kie­go ro­dza­ju ga­dże­ta­mi, ak­ce­so­ria­mi i no­win­ka­mi uła­twia­ją­cy­mi ży­cie Cros­sFi­tow­ca. Uwiel­bia su­shi i tak na­zwał swój mo­to­cykl, więc za­wsze od tych te­ma­tów, mo­żesz za­cząć roz­mo­wę
Wy­ma­ga – Uczy – Ch­wa­li – Do­pin­gu­je – wszyst­ko, by­ście sta­li się naj­lep­szą wer­sją sie­bie. 

Filip Dębniak

Cros­sFit le­vel 2 Tra­iner, Cros­sFit We­igh­tli­fting Tra­iner i Cros­sFit Gym­na­stic Tra­iner

Na co dzień pracuje w klubie Ks Raszyn, Warszawskich klubach crossfitowych, jako nauczyciel w MOS Łomianki oraz prowadzi zawodników indywidualnie. W jego pracy najważniejsze jest to aby cały czas się uczyć i wzbogacać swoją wiedzę. Jest czynnym zawodnikiem trójboju siłowego klasycznego w kategorii do 93kg, a jego rekordy przysiad 291, wyciskanie 175kg, ciąg 275kg.
Swoją przygodę z dwubojem po 9 latach musiał zakończyć przez kontuzję nadgarstka a jego
rekordy w kategorii wagowej do 85kg w rwaniu 145kg i w podrzucie 170kg.
Jako szkoleniowiec należy do osób które chętnie przekazują swoją wiedzę i za wszelką cenę dbają o zdrowie swoich podopiecznych.
Na co dzień współpracuje także z czołowymi zawodnikami crossfitu w Polsce trenując ich z zakresu techniki dwuboju.
Do swoich największych osiągnięć trenerskich zalicza wytrenowanie Młodzieżowego Mistrza Polski w kategorii wagowej +109kg Maćka Jarosza oraz wraz z trenerem Sławomirem Ruszczykiem awans do Pierwszej Ligi Podnoszenia Ciężarów.

Ukończył kurs Instruktora Podnoszenia Ciężarów oraz Trenera Przygotowania Motorycznego. 

Marcin Joński

Instruktor podnoszenia ciężarów Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, Trener podnoszenia ciężarów Klubu Sportowego Raszyn, Trener przygotowania motorycznego 

Crossfitem zafascynowała się 3 lata temu chcąc wrócić do formy po urodzeniu czwartego dziecka. Jako doświadczona mama wie jak przez zabawę zainteresować dzieci sportem i mobilizować do dawania z siebie jak najwięcej. Jej zajęcia to świetne przygotowanie do każdego innego rodzaju sportu.

Niech nie zwiedzie Was jej uśmiech, na zajęciach dla dorosłych potrafi dać niezły wycisk i zmotywować do ćwiczeń nawet największych leni. Wie jak dojść do formy po ciąży, prowadzi zajęcia dla mam.

Z wykształcenia ekonomistka, absolwentka UE w Krakowie i ECDEC w Lille, pracuje w korporacji. Od zawsze pełna energii. W wolnych chwilach (których ma niewiele) gra w tenisa, pływa, jeździ na nartach i snowboardzie.
Agnieszka to również czynna zawodniczka, ma za sobą starty w ogólnopolskich zawodach: Krotoszyn LoginLab (4 miejsce), udział w zawodach R99, Garage Games, Crossfit Baltic oraz NoLimit Duel League 

Agnieszka Waszkiewicz

CrossFit Kids Trainer, CrossFit Level 1 Trainer, CrossFit Level 2 Trainer i CrossFit Athlete

DANE KONTAKTOWE

Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Telefon: +48 694 460 808

E-mail: ask@crossfitmgw.pl 

GODZINY OTWARCIA

Pn - Pt 6:30- 22:00

Sb 10:00- 17:00

Nd 11:00- 13:00