develop own website

REGULAMIN

Regulamin członkostwa w Klubie CrossFit MGW

(dalej: „Regulamin”) Obowiązujący od 10.11.2016 r.

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach umowy członkostwa w Klubie CrossFit MGW przez 3M Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498329, wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł, posiadającą REGON: 147107497, NIP: 7010413279 (dalej: „CrossFit MGW”), na rzecz osoby zawierającej umowę członkostwa w Klubie CrossFit MGW (dalej: „Klient”).

§ 1. Słowniczek Strony ustalają, że użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Umowa – umowa członkostwa w Klubie CrossFit MGW, zawierana między CrossFit MGW a Klientem poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza Rejestracyjnego; warunki Umowy określa niniejszy Regulamin,

Formularz Rejestracyjny – dokument, za pomocą którego zawierana jest Umowa poprzez podanie danych osobowych Klienta, dokonywany jest wybór Karnetu oraz składane są oświadczenia związane ze świadczeniem usług przez CrossFit MGW,

Klub – klub prowadzony przez CrossFit MGW, znajdujący się w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31, dostosowany do prowadzenia zajęć aktywności fizycznej,

Abonament – comiesięczna opłata uprawniająca Klienta do korzystania z Klubu oraz znajdującego się w nim wyposażenia, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,

Karta Członkowska – karta wydawana Klientowi przy zawieraniu Umowy, stanowiąca potwierdzenie jej zawarcia oraz potwierdzenie uprawnień przysługujących Klientowi na mocy niniejszego Regulaminu,

Okres Rozliczeniowy – przedział czasu wynoszący jeden miesiąc, za który uiszczany jest Abonament.

§ 2. Przedmiot Umowy Na mocy zawartej Umowy Klientowi przysługuje prawo korzystania z Klubu oraz znajdującego się w nim wyposażenia.

§ 3. Powstanie członkostwa Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba niepełnoletnia, pod warunkiem ukończenia 16. roku życia oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna) w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Klient staje się członkiem Klubu w chwili łącznego spełnienia następujących warunków:

zawarcia Umowy,

uiszczenia przez Klienta Abonamentu za pierwszy Okres Rozliczeniowy,

wydania Klientowi Karty Członkowskiej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach CrossFit MGW ma prawo uzależnić zgodę na zawarcie Umowy i przyjęcie Klienta w poczet członków Klubu od przedstawienia Klubowi zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych w ramach treningu crossfitowego.

Na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym CrossFit MGW ma prawo nieodpłatnego wykorzystywania, w celach marketingowych, zdjęć i filmów wykonanych na terenie Klubu, na których został utrwalony wizerunek Klienta.

Karta Członkowska wydana Klientowi ma charakter imienny i powinna być okazywana każdorazowo przy wejściu do Klubu. Osoba trzecia niebędąca Klientem nie może korzystać z członkostwa w Klubie, nawet jeżeli dysponuje Kartą Członkowską.

CrossFit MGW zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania określonego w Umowie, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które CrossFit MGW odpowiedzialności nie ponosi.

§ 4. Abonament W ramach Umowy Klient zobowiązuje się do comiesięcznego opłacania Abonamentu w wysokości określonej w Umowie.

Abonament uiszcza się z góry za każdy kolejny miesięczny Okres Rozliczeniowy. Termin płatności przypada na ostatni dzień Okresu Rozliczeniowego bezpośrednio poprzedzającego Okres Rozliczeniowy, którego dotyczy Abonament.

W przypadku opóźnienia w uiszczeniu Abonamentu Klient może zostać zawieszony w prawach członka Klubu do czasu uregulowania należności. W takim przypadku zawieszonemu Klientowi nie przysługuje prawo do korzystania z Klubu na zasadach określonych w Umowie.

Abonament może być uiszczany w następujących formach płatności:

gotówką w recepcji Klubu,

kartą płatniczą w recepcji Klubu,

poprzez polecenie zapłaty,

w formie płatności elektronicznych.

Abonament nie obejmuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 5. Czas trwania członkostwa W przypadku zawarcia Umowy na czas nieokreślony, każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku zawarcia Umowy na czas określony, wygasa ona wraz z upływem terminu, na jaki została ona zawarta.

CrossFit MGW ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza zasady określone w Umowie lub w Regulaminie Klubu CrossFit MGW, w szczególności poprzez agresywne lub groźne zachowanie, akty wandalizmu, notoryczne upuszczanie ciężkich ciężarów na podłogę znajdującą się w klubie lub inne podobne zachowania niezgodne z zasadami współżycia społecznego,

gdy Klient opóźnia się z dokonaniem płatności przez okres co najmniej 14 dni.

Jeżeli stan zdrowia Klienta, udokumentowany zaświadczeniem lekarskim, uniemożliwia Klientowi korzystanie z usług Klubu przez okres dłuższy niż 14 dni, Klientowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia. To samo uprawnienie przysługuje Klientowi w przypadku rażącego lub uporczywego nieprzestrzegania postanowień Umowy przez CrossFit MGW.

Klientowi, bez podawania przyczyny, przysługuje prawo zawieszenia członkostwa w Klubie 2 ray w ciągu każdego 12-miesięcznego okresu obowiązywania Umowy, na okres nieprzekraczający 14 dni. W przypadku Umowy zawartej na czas inny niż 12 miesięcy, okres dopuszczalnego zawieszenia członkostwa w Klubie obliczany jest proporcjonalnie.

W okresie zawieszenia Klientowi nie przysługuje prawo do korzystania z Klubu na zasadach określonych w Umowie. Wznowienie członkostwa po okresie zawieszenia następuje na wniosek Klienta zgłoszony w obsłudze Klubu. Data wznowienia członkostwa rozpoczyna bieg nowego Okresu Rozliczeniowego.

Klientowi będącemu nowym członkiem Klubu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyn w pierwszym

miesiącu jej obowiązywania. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy zgłosić personelowi Klubu lub wnieść w formie pisemnej na adres CrossFit MGW.

§ 6. Obowiązki Klienta Klient zobowiązany jest do przestrzegania dni i godzin otwarcia i zamknięcia Klubu.

Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania CrossFit MGW o wszelkich zmianach danych kontaktowych wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym.

Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Klubu CrossFit MGW, w szczególności do przestrzegania porządku i właściwego zachowywania się, w sposób nie zakłócający innym osobom korzystania z Klubu.

Z pomieszczeń i wyposażenia Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez pracowników Klubu lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do właściwego używania sprzętu, Klient ma obowiązek skonsultowania się z pracownikiem Klubu.

Klient będący nowozapisanym członkiem Klubu ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach wprowadzających typu Beginners przez okres minimum jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy, chyba że zostanie zwolniony z tego obowiązku przez personel Klubu.

Klient zobowiązuje się do każdorazowego (w przypadku utraty lub zagubienia) pokrycia kosztów wyrobienia kart członkowskiej w wysokości 10 pln. Kwotę tą należy uregulować bezpośrednio w Klubie.

§ 7. Postanowienia końcowe CrossFit MGW porozumiewa się z Klientem ustnie, drogą pocztową, mailową lub telefoniczną, przy wykorzystaniu podanych przez Klienta danych osobowych.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

Z chwilą zawarcia Umowy wygasają wszelkie stosunki umowne i postanowienia wiążące dotychczas Strony, regulujące zasady członkostwa w Klubie i korzystania z niego przez Klienta. W przypadku, w którym CrossFit MGW organizuje promocję określoną odrębnym regulaminem, a regulamin tej promocji zawiera postanowienia bardziej korzystne dla Klienta niż postanowienia Umowy, świadczenie usług i członkostwo odbywa się, w okresie promocyjnym wskazanym w regulaminie promocji, na zasadach określonych w regulaminie tej promocji, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Klienta.

Usługi określone w niniejszej umowie są świadczone przez 3M Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka

31, 00-511 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498329, wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł,

posiadającą REGON: 147107497, NIP: 7010413279


DANE KONTAKTOWE

Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Telefon: +48 694 460 808

E-mail: ask@crossfitmgw.pl 

GODZINY OTWARCIA

Pn - Pt 6:30- 22:00

Sb 10:00- 17:00

Nd 11:00- 13:00